לידת אדמו"ר הזקן ופגישת הבעש"ט עם רשב"י ואר"י ז"ל

ספר חיי הבעש"ט קונטרס מאירת עיניים אות טו