עיון התוספות של הבעש"ט

ספר חיי הבעש"ט קונטרס מאירת עיניים אות טז