ישראל נקראים אדם ובנו בכורו ובת יחידה של הקב"ה

ספר חיי הבעש"ט קונטרס מאירת עיניים אות יז