וזרח השמש ובא השמש

ספר חיי הבעש"ט קונטרס מאירת עיניים אות כג - כד