ספר צוואות הבעש"ט סוף שער ע ותחילת שער עא 
יום ראשון כג' ניסן | תשעה